Obsah

Hasiči

 

100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Oslava 100.výročí založení sboru dobrovolných hasičů připadla na pátek 14.května 1999  a sobotu 15.května 1999.
V pátek v 19.00 hodin byly položeny věnce u pomníku padlých na návsi. O hodinu později přesně ve 20.00 hodin starosta hasičského sboru pan Polášek zahájil v sále Lidového domu v Syrovíně členskou schůzi, které se zúčastnili současní i bývalí členové sboru , dále starosta obce a starostové hasičských sborů okolních obcí. Pro úplnost přidáváme slavnostní projev pana Poláška:

Veřejná slavnostní schůze pořádaná dne 14.5.1999 při příležitosti 100.letého založení sboru hasičů v Syrovíně:

Dosud panuje  přísloví: "Oheň je dobrý sluha , ale zlý pán." A proto úkolem  našeho hasičského sboru bylo vždy pomáhat spoluobčanům v těžkých chvílích při zachraňování majetku , ale i života. Ochrana proti ohni byla však mnohdy přijímána různě. Novější pohled na ochranu proti ohni přinesli až různé reformy požárního řádu, pro markrabství moravské uzákoněné v roce 1873  , které nařizovaly představeným obce  zřídit sbor dobrovolných hasičů .
 Podle dochovaných záznamů se dozvídáme, že hasičský sbor v Syrovíně by založen v roce 1899 občanem Janem Jarošem a náčelníkem sboru byl Florián Šácha z domu č.16. V té době měla již obec 172 domů a 712 obyvatel. O úrovni vybavení hasičskou výzbrojí v době založení nejsou žádné zprávy.
Spolkový život však začal v Syrovíně poměrně brzy. Již v roce 1877 byl založen čtenářský spolek, který však nenašel dlouhého trvání a takový osud stihl i katolický spolek, který byl  v roce 1882 rozpuštěn a tak to byl jedině hasičský sbor, který od svého založení udržoval veřejnou činnost se svými 19.zakládajícími členy. Činnost hasičského sboru pokračovala s různými přestávkami a plnila své úkoly a plní až do dnešního slavnostního 100. výročí. Na okraj je dobré vzpomenout na činnost našich předchůdců, na slavné chvíle v parádních uniformách s vyleštěnými přilbami při význačných akcích nebo při pohřbu. To jsou vzpomínky už jen starých pamětníků.
 Je však dnes již obtížné pátrat v tak daleké minulosti, kdo dal v Syrovíně přímo podnět k založení tohoto spolku. Z obecní kroniky se dovídáme o další činnosti hasičů, kteří například v roce 1932 hráli i v ochotnickém divadle. V té době byl starostou sboru Ludvík Malačka a velitel František Sýkora. Sbor tehdy čítal 19 činných a 15 přispívajících členů. V roce 1933 byl sbor nasazen na zákrok dosti velikého požáru.
 6.května 1934 se hasiči zúčastnili slavnostního odhalení a vysvěcení sochy patrona hasičů sv.Floriána a to na počest 35. let trvání hasičského sboru. Při této příležitosti byli dekorováni dlouholetí členové bronzovou medailí a sice Ludvík Malačka, Florián Šácha, František Serený, Kristián Kocourek a Antonín Mikulík za 20.leté členství a Florián Šácha dokonce za 30.letou činnost.
V dalších letech nebyla obec ušetřena požárů. V roce 1936 zasahovali hasiči při požáru domu č.114 a v roce 1938 se zúčastnili u velkého požáru domu č.180 Františka Sýkory, kdy za oběť plamenům padla celá usedlost i s hospodářskými budovami. Hašení požáru se zúčastnili i sbory z Těmic a Hostějova. 9.listopadu 1949 se zúčastnili hasiči zásahu při požáru cukrovaru v Kelčanech.
V dalších letech se činnost zaměřila jen na drobný výcvik a tradiční pořádání hasičských plesů.
Až v roce 1969 se zúčastnili pod velením Františka Sýkory zásahu při likvidaci hořícího obilí v blízkosti ořechovského hájku, kde hrozilo nebezpečí lesního požáru. Přesto, že hasičská práce je spojena s nebezpečím zranění a ohrožení života, neměli hasiči žádná sociální zabezpečení a až v pozdějších letech byli požárníci pojištěni. Bylo by potřebné se také zmínit, že v našem sboru býval vycvičený hasič, který prováděl samaritánskou práci, kdy zastával prakticky funkci lékaře. Dlouholetým samaritánem sboru byl hlavně bratr Martin Polášek.
 Po dobu trvání sboru bylo poměrně málo požárů v naší obci, což svědčí o stálé opatrnosti ze strany občanů a také provádění prohlídek komínů členy požárního sboru. Po několik let byly taktéž organizovány žňové hlídky. I přes tato opatření se  v posledních letech hasiči zúčastnili zásahu při požáru včelína u Šašků  (8.5.1983) , travnatého porostu v Kopaninách, při požáru  adaptaček za vesnicí (16.3.1989) a také při požáru rodinného domku paní Austové a dále jako výpomoc při požáru v katastru města Bzenec. V roce  1999 vypomáhali při požáru neobydleného domku p.Vomáčky v Těmicích a následovně při požáru neobydleného domu p.Zlámala v Žeravicích.
Zákeřným činitelem není vždy jen oheň , ale také voda a hlavně průtrž mračen, které natropily mnoho škod na komunikacích, sklepech a studnách, jež musely být technikou požárního sboru vyčerpány a nánosy bahna odstraněny. K těmto akcím docházelo hlavně v letech 1986 a 1988. Také při povodních v roce 1997 přispěli svým dílem při likvidaci škod na rodinných domcích v Moravském Písku a Veselí nad Moravou. Tolik k činnosti našich hasičů v letech minulých.

 


 

Knihy protokolů hasičských schůzí zachycují také i organizační otázky. Mimo to jak bylo uvedeno na počátku projevu o založení sboru a obsazení vedoucích členů sboru, pokračovateli byli další obětaví členové:

 • rok 1944 : starosta sboru Martin Polášek
  • velitel sboru  František Sýkora
 • rok 1951: starosta sboru Martin Polášek
  • velitel sboru  František Kotek
 • rok 1952: starosta sboru František Bureš
  • velitel sboru  František Sýkora
 • rok 1960: starosta sboru Vincenc Vaculík
  • velitel sboru  František Sýkora
 • rok 1971: předseda sboru Vincenc Vaculík
  • velitel sboru  Václav Zeman
 • rok 1973: předseda sboru Vincenc Vaculík
  • velitel sboru  Zdeněk Polášek
 • rok 1975: předseda sboru Antonín Píštěk
  • velitel sboru  Zdeněk Polášek
 • rok 1978: předseda sboru Václav Zeman
  • velitel sboru  Zdeněk Polášek
 • rok 1982: předseda sboru Jar.Ježek
  • velitel sboru  Alois Švec ml.
 • rok 1987: předseda sboru Miroslav Šimek
  • velitel sboru  Alois Švec ml.
 • od roku 1989: předseda sboru Zdeněk Polášek
  • velitel sboru  Václav Benedík ml.

 


 

Od roku 1960 skončila prakticky veškerá činnost a organizace se úplně rozpadla. Jako poslední Mohykáni zůstali jenom dva činní hasiči a sice Josef Kocourek a Vincenc Vaculík. Tato stagnace trvala skoro 11 let. Až na popud Vincence Vaculíka se sešla nová garnitura občanů, který pracovali ve Svazarmu a dohodli se, že znovu obnoví činnost hasičů. Tehdy byl ustanoven výbor v čele s předsedou  Vincencem Vaculíkem.
Přišla i úmorná práce  při obnově a opravě hasičské zbrojnice, zajištění vybavení , obnova staré stříkačky. A tak nastala, dá se říci nejproduktivnější doba činnosti hasičského sboru v Syrovíně. Celkem v krátké době se základna členů hasičů zvýšila. Byla to doba  rozkvětu sboru o což se velkým dílem zasloužil bratr Zdeněk Polášek, který  zastával funkci velitele okrsku.
Z bohatých soutěžních činností uvádíme alespoň  účast v krajských soutěžích v Polici v roce 1976 s umístění na  4.místě, v roce 1977 na vranovské pláži s umístěním na 5.místě, v roce 1978 v Březolupech s umístěním na 3.místě .
Také vybavenost požární technikou je na velmi dobré úrovni. V současné době má sbor v Syrovíně auto cisternu CHS25 a motorovou stříkačku PPS12. V roce 1951  byla pořízena motorová stříkačka DS16 , v ceně 23.000,- Kč, která je již kuriozitou našeho sboru.  Pečlivě se udržuje a ošetřuje pojízdná potahová stříkačka pořízená 2.10.1898 v hodnotě 630 grošů. Přes svůj věk je doposud schopna provozu a těší se stálé pozornosti malých i velkých.
Nová hasičská zbrojnice byla od založení sboru snem hasičů, který se konečně uskutečnil v roce 1989. Po dlouhou dobu sloužila za hasičskou zbrojnici nevyhovující malá budova bez stropů vedle usedlosti bývalého domu Žalčíků. Konečně se podařilo získat od JZD Svornost budovu staré mlatevny a v roce 1984 bylo započato s bouráním a stavbou nové budovy. Plynulá výstavba se zpomalila prácemi na nové prodejně potraviny, ale přece již v roce 1987 se podařilo dát budovu pod střechu.
Zásadní obrat přišel v roce 1989, kdy byla získána finanční pomoc ONV a hlavně zásluhou ochotných a obětavých brigádníků. Lví podíl  na dokončení měl předseda občanského sboru Antonín Hapla, který zajišťoval veškeré práce, omítky, nátěry, vymalování atd.. Po úklidu byla tato budova vybavena vším potřebným  a předána veřejnému účelu. Tato budova dnes slouží jako sídlo Obecního úřadu a sboru dobrovolných hasičů , včetně jejich techniky.
Nakonec společným úsilím snížíme škody zapříčiněné  požáry a tak se nejlépe odvděčíme našim zakladatelům  za to, že položili pevné základy dobrovolné organizace v naší vesnici.

Těm, kteří se dnešního stého výročí nedožili, vzdáváme díky.

 


 

Jmenný seznam členů SDH Syrovín navržených na udělení vyznamenání 
u příležitosti 100.výročí založení sboru

Čestné uznání Sboru dobrovolných hasičů: 

 • Frelich Stanislav
 • Frelich Miroslav
 • Halámek Ladislav
 • Matěj Rostislav
 • Ryba Pavel
 • Kokta Petr
 • Lesa Josef
 • Slámová Zdena
 • Martin Šavara     

Čestné uznání Okresního sdružení:                

 • Benedík Václav                                                       
 • Hanák Jaroslav                                                 
 • Hapla Dušan                                                
 • Jurečková Ludmila                                                  
 • Komínek Libor                                                              
 • Půčková Ludmila
 • Stávková Hana                                                         
 • Píštěk Antonín                                                          
 • Domanský Ladislav                                                       
 • Hanáková Ludmila                                                     
 • Ježek Jaroslav                                                        
 • Kolajová Marie                                    
 • Poštolka Květoslav
 • Sýkorová Marie
 • Šimíková Jana

 Za příkladnou práci

 • Bureš Antonín
 • Frelichová ludmila
 • Janík Jan
 • Komínek Miloš
 • Kuba Emil
 • Polášek Antonín
 • Švec Antonín
 • Valenta Jan
 • Vránek František
 • Duchoslav Miroslav
 • Janík Zdeněk
 • Kocourek Antonín
 • Kostílek Josef
 • Polášková Zdeňka
 • Půček Jan
 • Švec Alois ml.
 • Valentová Marie

Za zásluhy

 • Hapla Antonín
 • Polášek Zdeněk
 • Švec Alois st.
 • Kozumplík Jan
 • Sýkora František

 


 

V sobotu 15.května byla v odpoledním programu předvedena technika hašení požáru, a to od jednoduchých  forem  hašení až po současnou  nejmodernější techniku. Díky požárnímu automobilovému žebříku se několik nejodvážnějších občanů podívalo na Syrovín z 37 metrové výšky. Sestup po laně, takzvanou sebezáchranu předvedli hasiči z Hodonína. Slavnostní den byl zakončen taneční zábavou s muzikou Švitorka z Hroznové Lhoty.

 


 

110.  výročí založení sboru SDH

Ve dnech 29-30. května 2009 proběhly v obci oslavy 110. výročí založení Sboru doborovolných hasičů. Syrovín. Na programu byla slavnostní členská schůze, která se uskutečnila v pátek 29.5.2009. V sobotu 30.5.2009 bylo na programu slavnostní zahájení, nástup jednotek u požární zbrojnice, položení věnců k soše sv. Floriána-patrona hasičů a ukázka požární techniky od minulosti až po současnost. 

Fotogalerie